TCBC số 4 ngày 10/10/2021

THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 04 Hà Nội, ngày 10/10/2021   Sàng lọc và chăm sóc 42% tổng F0 trên cả nước trong 2 tháng, Mạng lưới Thầy thuốc đồng hành hoàn thành sứ mệnh giải cứu điểm nóng   Mạng lưới “Thầy thuốc đồng hành” được thành lập bởi Trung ương Hội Thầy thuốc […]