Bản tin 91 Mhz VOV Giao thông – Tổng đài 1022 Thầy Thuốc Đồng Hành

Mời các bạn nghe bản tin về Tổng đài Mạng Lưới Thầy Thuốc Đồng Hành trên VOV Giao Thông
(bản tin từ phút thứ 1:22)

Link file: https://drive.google.com/file/d/19EdDQE4arjCi8gQh1G40bBf0ajwumUOC/view

Share on facebook
Share on email
Share on skype
Share on twitter
Share on linkedin